Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.97.2019
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Porad Obywatelskich dla mieszkańców osiedla Baildona w Gliwicach w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I"
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 4 złożona przez firmę:
JAN GAŁUSZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
WODZISŁAWSKA 4A, 43-250 PAWŁOWICE z ceną 43 200,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
23-07-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Zastępcy Dyrektora Jednostki
 
23-07-2019 r.  Anita Koczorek
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej