ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.97.2019 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Porad Obywatelskich dla mieszkańców osiedla Baildona w Gliwicach w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I"

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

Wynagrodzenie
za 1 godzinę
     
ŁĄCZNIE
(Wynagrodzenie
za 720 godzin)
     


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.


Oświadczamy, że:

 • akceptujemy załączone do ogłoszenia istotne postanowienia umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz zobowiązujemy się do wprowadzenia zawartych w nich zapisów do treści umowy;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
 • Pozostałe oświadczenia:

  • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
  • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
   • oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  Integralną część oferty stanowią:
  1. ................................................................................................
    
  2. ................................................................................................
    
  3. ................................................................................................
    
  4. ................................................................................................
    
  5. ................................................................................................
    
  6. ................................................................................................
    
  7. ................................................................................................
    
  8. ................................................................................................
    
  9. ...............................................................................................

   

   

  _____________________
  miejscowość, data

  _______________________
  imię i nazwisko  
  __________________________
  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej