Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: GODS-KD.210.1.2024 - podinspektor

Numer naboru: GODS-KD.210.1.2024 - podinspektor

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
- PODINSPEKTORA w niepełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie nr GODS-KD.210.1.2024


Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Agnieszka BIERNATEK,  zam. w Gliwicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 26.04.2024 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Anita Koczorek

zastępca dyrektora Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • bieżąca obsługa beneficjentów jednostki  i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego udostępnianego organizacjom,
 • prowadzenie systemu Asysto – umożliwiającego udostępnianie infrastruktury jednostki,
 • wspieranie działań promocyjnych jednostki, udział w kampaniach społecznych, prowadzenie punktu informacyjnego,
 • wspieranie działań organizowanych na rzecz seniorów,
 • udział w organizacji wydarzeń związanych z działalnością Centrum 3.0.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie - średnie lub wyższe,
 • doświadczenie - min. 3 lata (w przypadku wykształcenia średniego) lub niewymagany (w przypadku wykształcenia wyższego),
 • znajomość przepisów z zakresu: formalno-prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych,
 • znajomość programów komputerowych: środowisko Windows i MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • mile widziana obsługa programów graficznych typu Canva, Corel,
 • umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań na podstawie danych zawartych w różnych typach baz źródłowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty,
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarządowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Studzienna 6, Dział Aktywności Społecznej.
2.    Warunki pracy: Praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w  delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25.01.2024 r. do godz. 12:00:

 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne / test kwalifikacyjny z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 26 - 29.01.2024 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to podinspektor,
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
  • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie https://gods.gliwice.pl/do-pobrania/dokumenty-dot-rekrutacji/.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

klauzula informacyjna

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2024-01-16 09:59:18
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-16 09:59:18
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-29 12:07:16
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-29 12:07:06
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-29 12:06:31
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-29 12:06:03
5 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-18 08:06:51
6 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-18 08:06:27
7 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-18 08:05:43
8 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-18 08:05:11
9 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-18 08:04:41
10 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-18 08:04:14
11 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-16 14:45:35
12 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-16 14:44:46
13 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-16 10:16:26
14 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-16 10:15:43
15 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-16 10:03:20
16 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2024-01-16 10:00:26
17 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2024-01-16 09:59:18