Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór nr GODS-KD.210.2.2023 - inspektor

Nabór nr GODS-KD.210.2.2023 - inspektor

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE -
- INSPEKTORA w niepełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie nr GODS-KD.210.2.2023

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Kandydaci nie spełnili wymogów formalnych ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickiego Centrum Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 08.03.2024 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

 

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • wsparcie organizacji,
 • wsparcie tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności Centrum,
 • doradztwo i bieżące wsparcie dla beneficjentów Centrum,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów Centrum,
 • udział w organizacji wydarzeń,
 • bieżąca obsługa beneficjentów Centrum i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z prowadzoną przez Centrum działalnością.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie - średnie lub wyższe
 • doświadczenie - min. 5 lat (w przypadku wykształcenia średniego) lub 3 lata (w przypadku wykształcenia wyższego)         
 • znajomość przepisów z zakresu: formalno-prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych
 • znajomość programów komputerowych: środowisko Windows i MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • mile widziana obsługa programów graficznych typu Canva, Corel,
 • umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań na podstawie danych zawartych w różnych typach baz źródłowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz niektóre soboty,
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarządowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, Dział NGO i projektów
 2. Warunki pracy:

Miejsce pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze co może powodować ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym z określonym dobowym wymiarem czasu pracy, kserokopiarką, praca w delegacji itp.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List  motywacyjny,  CV  oraz  oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 08.12.2023 r. do godz. 12:00:

 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • rozmowy kwalifikacyjne / test kwalifikacyjny wyłonionymi kandydatami odbędą się 11.12.2023 r.  
  O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-81-67

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył/nie przekroczył 6 %.
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie https://gods.gliwice.pl/do-pobrania/dokumenty-dot-rekrutacji/ w zakładce pliki do pobrania.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2023-11-30 12:45:25
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2023-11-30 12:45:25
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-14 14:21:59
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-14 13:58:30
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-08 14:44:48
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-08 14:43:13
5 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-04 10:18:59
6 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-04 10:15:10
7 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-04 10:11:03
8 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-04 10:08:56
9 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-12-04 10:07:34
10 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-11-30 13:02:52
11 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-11-30 13:01:37
12 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-11-30 12:56:17
13 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-11-30 12:55:29
14 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2023-11-30 12:45:25