Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór GODS-KD.210.9.2022 - podinspektor

Nabór GODS-KD.210.9.2022 - podinspektor

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1. etat


Ogłoszenie o wynikach

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Dagmara WALKOWICZ,  zam. w Gliwicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości)
w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.12.2022 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • wsparcie organizacji i pośrednictwa wolontariatu,
 • wsparcie tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności Centrum,
 • doradztwo i bieżące wsparcie dla beneficjentów Centrum,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów Centrum,
 • udział w organizacji wydarzeń,
 • bieżąca obsługa beneficjentów Centrum i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • sprawowanie nadzoru nad systemem udostępniania zasobów Centrum,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z prowadzoną przez Centrum działalnością.

Wymagania niezbędne:

•             wykształcenie - średnie lub wyższe

•             doświadczenie - min. 2 lata (w przypadku wykształcenia średniego) lub niewymagany (w przypadku wykształcenia wyższego)

•             znajomość przepisów z zakresu: formalno-prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych

•             znajomość programów komputerowych: środowisko Windows i MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • obsługa programów graficznych typu Canva, Corel,
 • umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań na podstawie danych zawartych w różnych typach baz źródłowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz niektóre soboty,
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarządowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, Dział NGO i projektów

2. Warunki pracy: Miejsce pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze (brak windy) co może powodować ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, z określonym dobowym wymiarem czasu pracy, kserokopiarką, praca w delegacji itp.)

 1. Umowa o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•             list motywacyjny,

•             CV,

•             kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej https://gods.gliwice.pl/kariera/),

•             kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

•             oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej https://gods.gliwice.pl/kariera/),

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.09.2022 r. do godz. 12:00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne / test kwalifikacyjny wyłonionymi kandydatami odbędą się 27.09.2022 r
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-81-67

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to podinspektor
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył/nie przekroczył 6 %.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie https://gods.gliwice.pl/kariera/ w zakładce pliki do pobrania.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko 2022-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćwprowadzenie informacji
Data wytworzenia informacji2022-09-13 12:28:50
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2022-09-13 12:28:50
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Renata Tomaszek2022-09-28 10:15:52
2 Zmiany w dokumencie Renata Tomaszek2022-09-28 10:11:37
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-14 13:17:31
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-13 12:36:23
5 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-13 12:35:25
6 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-13 12:35:05
7 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-13 12:34:53
8 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-13 12:34:24
9 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-13 12:33:23
10 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2022-09-13 12:28:50