Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór GODS-KD.210.8.2022 - specjalista ds. kadrowo - płacowych

Nabór GODS-KD.210.8.2022 - specjalista ds. kadrowo - płacowych

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,75 etatu


Ogłoszenie o wynikach

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Sonia MADLOCH,  zam. w Zabrzu.

Komisja stwierdziła, że kandydatka  spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.12.2022 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

- prowadzenie akt osobowych ,

-prowadzenie ewidencji czasu pracy

- sporządzanie skierowań na badania lekarskie,

- prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP

- naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych,

- naliczanie obciążeń publiczno-prawnych, w tym składek ZUS i zaliczek pdof oraz innych potrąceń,

- prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej,

- generowanie przelewów  z programu płacowego do programu bankowego

- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

- sporządzanie sprawozdań do GUS i  do Urzędu Miasta

- sporządzanie deklaracji i przelewów do PFRON

- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zatrudnionych i byłych pracowników (na wniosek pracowników i instytucji zewnętrznych – ZUS, US, banki).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie-wyższe i doświadczenie – 2 letni staż pracy,
 • wykształcenie-średnie i doświadczenie – 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego VULCAN
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, skrupulatność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1. (II piętro) brak windy
 2. Warunki pracy: Praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji siedzącej.
 3. Umowa o pracę na 0,75 etatu w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gods.gliwice.pl),
 • kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r.  do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 24 - 31 sierpnia 2022r.
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista ds. kadrowo-płacowych.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie http://gods.gliwice.pl/kariera/ w zakładce pliki do pobrania.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko 2022-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2022-08-08 12:05:23
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2022-08-08 12:05:23
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-14 13:25:21
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-01 14:14:48
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-01 13:43:44
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-01 13:42:59
5 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-08-08 12:10:23
6 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2022-08-08 12:05:23