Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór GODS-KD.210.7.2022 - zastępca głównego księgowego

Nabór GODS-KD.210.7.2022 - zastępca głównego księgowego

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu


Ogłoszenie o wynikach

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Alina SOBCZYK,  zam. w Gliwicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka  spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.12.2022 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

- prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz opisu faktur

- prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, dochodów, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków,  bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

- przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych

- sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,

- wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,

- prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,

- prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

- pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,

- doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie i wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy:  Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1. (II piętro) brak windy
 2. Warunki pracy: Praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnością ruchową, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca na komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godziny dziennie.
 3. Umowa o pracę na 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do 1 etatu w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gods.gliwice.pl),
 • kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.  do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach od 2 września  do  9 września 2022r.
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to zastępca głównego  księgowego.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie http://gods.gliwice.pl/kariera/ w zakładce pliki do pobrania.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko 2022-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2022-08-08 11:35:10
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2022-08-08 11:35:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-12 12:43:07
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-08-08 12:00:04
3 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2022-08-08 11:35:10