Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór GODS-KD.210.6.2022 - starszy księgowy

Nabór GODS-KD.210.6.2022 - starszy księgowy

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu


Ogłoszenie o wynikach

Dyrektor Centrum 3.0- Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Nie złożono żadnej aplikacji na w/w nabór.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

- prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz opisu faktur

- prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków,  bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

- przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych

- wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,

- prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,

- prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),

- pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,

- doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie-wyższe i doświadczenie - bez stażu pracy,
 • wykształcenie-średnie i doświadczenie -2-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1. (II piętro) brak windy
 2. Warunki pracy: Praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji siedzącej.
 3. Umowa o pracę na 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do 1 etatu w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej gods.gliwice.pl),
 • kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 29 lipca 2022 r.  do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 1 - 5 sierpnia 2022r.
 • O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy księgowy.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie http://gods.gliwice.pl/kariera/ w zakładce pliki do pobrania.

 

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko 2022-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2022-07-13 12:09:30
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2022-07-13 12:09:30
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-08-04 11:46:28
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-08-04 11:45:29
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-07-13 12:16:24
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-07-13 12:15:38
5 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2022-07-13 12:09:30