Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór GODS-KD.210.1.2023 - podinspektor

Nabór GODS-KD.210.1.2023 - podinspektor

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
- PODINSPEKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Anna MUDEL,  zam. w Gliwicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.12.2023 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • bieżąca obsługa beneficjentów jednostki i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego udostępnianego organizacjom,
 • prowadzenie systemu Asysto – umożliwiającego udostępnianie infrastruktury jednostki,
 • wspieranie działań promocyjnych jednostki, udział w kampaniach społecznych, prowadzenie punktu informacyjnego,
 • wspieranie działań organizowanych na rzecz seniorów,
 • udział w organizacji wydarzeń związanych z działalnością Centrum 3.0.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie - wyższe
 • doświadczenie - niewymagane

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty,

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, przy ul. Studziennej 6,
 2. warunki pracy: Praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.
 3. umowa o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 12:00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 25 - 27.09.2023 r
 • o dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 775 20 53

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to podinspektor
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.):
  • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył/nie przekroczył 6 %.
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie https://gods.gliwice.pl/do-pobrania/dokumenty-dot-rekrutacji/ w zakładce pliki do pobrania.

 

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko 2022-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2023-09-11 09:13:42
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2023-09-11 09:13:42
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-28 10:46:10
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-28 10:45:46
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-28 10:37:13
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-18 10:01:57
5 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-18 10:00:55
6 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-18 09:59:19
7 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-14 10:45:22
8 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-11 09:30:45
9 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-11 09:28:35
10 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-11 09:28:17
11 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-11 09:27:39
12 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2023-09-11 09:27:11
13 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2023-09-11 09:13:42