Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór GODS-KD.210.10.2022 - starszy specjalista

Nabór GODS-KD.210.10.2022 - starszy specjalista

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1. etat


Ogłoszenie o wynikach

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Beata ANTOSIK,  zam. w Pyskowicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 31.12.2022 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

(-) Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

Ogłoszenie o naborze

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • koordynacja procedury związanej z Gliwickim Budżetem Obywatelskim,
 • realizacja zadań związanych ze współpracą i wsparciem rad dzielnic,
 • współpraca z UM Gliwice i jednostkami organizacyjnymi Miasta Gliwice,
 • bieżąca obsługa beneficjentów Centrum 3.0 i prowadzenie związanej z tym niezbędnej dokumentacji,
 • organizacja wydarzeń związanych z działalnością Centrum 3.0.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie-wyższe,
 • doświadczenie-3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość komputera i obsługi  urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz niektóre soboty.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: ·Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Jagiellońskiej 21.
 2. Warunki pracy: Praca w budynku dostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca
  z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 28 września 2022 r. do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 29-30 września 2022 r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy specjalista.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych :
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie https://gods.gliwice.pl/kariera/  w zakładce pliki do pobrania.

(-) Anita Koczorek

Zastępca Dyrektora Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

 

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko 2022-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćwprowadzenie informacji
Data wytworzenia informacji2022-09-14 12:58:36
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2022-09-14 12:58:36
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-10-03 12:54:53
2 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-10-03 12:36:18
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2022-09-14 13:06:35
4 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2022-09-14 12:58:36