Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / GODS-KD.210.7.2021 - starszy księgowy

GODS-KD.210.7.2021 - starszy księgowy

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zatrudni pracownika na stanowisko starszy księgowy


Ogłoszenie o wynikach

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE -
- STARSZY KSIĘGOWY w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Ogłoszenie nr GODS.KD.210.7.2021

Dyrektor Centrum 3.0- Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Nie złożono żadnej aplikacji na ww. nabór.

Zastępca Dyrektora Centrum

         Anita Koczorek

Ogłoszenie o naborze

Numer naboru: GODS-KD.210.7.2021

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 zatrudni pracownika

na stanowisko urzędnicze

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

- prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz opisu faktur

- prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków,  bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

- przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych

- sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,

- wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,

- prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,

- prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),

- pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,

- doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie-wyższe i doświadczenie -2-letni staż pracy,
 • wykształcenie-średnie i doświadczenie -4-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: Zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy:    Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1. (II piętro)
 2. Warunki pracy: Praca w budynku niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, praca w pozycji siedzącej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •        kserokopie   dokumentów   potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu       podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

List   motywacyjny,   CV   oraz   oświadczenia kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych   powinny być   własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.  do godz. 12.00:
 • osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do siedziby Centrum),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.
 • Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się  w dniach 17-21 stycznia 2022 r.
  O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 232-04-77.

 

Dodatkowe informacje:

 • Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań
  to starszy księgowy.
 • Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 • Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.)
  :
 • w oparciu o art. 15 - dane wybranego kandydata podlegają publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 • Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na stronie http://www.gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

 

Zastępca Dyrektora Centrum

Anita Koczorek

GODS KLAUZULA do naboru na wolne stanowisko-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2021-12-23 13:10:38
Informację wprowadził do BIP Bożena Ziarnik
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-23 13:10:38
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Anita Koczorek2022-01-21 09:09:11
2 Zmiany w dokumencie Anita Koczorek2022-01-21 09:07:58
3 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2021-12-23 13:18:00
4 Zmiany w dokumencie Bożena Ziarnik2021-12-23 13:14:18
5 Utworzenie dokumentu Bożena Ziarnik2021-12-23 13:10:38